Thỏa thuận Hợp đồng đại diện cho nghiệp
Thỏa thuận Hợp đồng đại diện cho nghiệp
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

Hợp đồng đại diện cho doanh nghiệp bao gồm hợp đồng đại diện trong tố tụng cho doanh nghiệp, nghĩa là việc thực hiện đại diện gắn liền với hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng đại diện ngoài tố tụng cho doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn hai loại hợp đồng này mời bạn cùng tham khảo những khái quát của Luật sư tư vấn chúng tôi trong bài viết này.

  1. Hợp đồng đại diện ngoài tố tụng cho doanh nghiệp

Thông thường, doanh nghiệp có thể trực tiếp tham gia trong các giao dịch như đàm phán ký kết, thực hiện hợp đồng, các hoạt động liên quan đến dự án đầu tự trực tiếp hay gián tiếp…Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể ủy quyền cho luật sư hoặc các tổ chức hành nghề luật sư làm đại diện tham gia vào các hoạt động đó. Sự gắn kết mối quan hệ giữa luật sư và doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường thường được xác lập trên một số cơ sở như luật sư và các tổ chức hành nghề luật hoạt động mang tính chuyên nghiệp, nắm rõ kiến thức pháp luật và các kỹ năng khi hành nghề; chi phí ủy thác sẽ nằm trong tổng chi phí chung phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp; trong nền kinh thế hội nhập thì nhu cầu sử dụng loại hình dịch vụ này của các doanh nghiệp ngày càng có xu hướng gia tăng.

Hai bên tiến hành thỏa thuận dịch vụ đại diện ngoài hợp đồng cho doanh nghiệp
Hai bên tiến hành thỏa thuận dịch vụ đại diện ngoài hợp đồng cho doanh nghiệp
  1. Đặc điểm Hợp đồng đại diện ngoài tố tụng cho doanh nghiệp

2.1 Về chủ thể

Khác với hợp đồng đại diện trong dân sự, chủ thể của hợp đồng đại diện cho doanh nghiệp gồm hai bên:

– Bên đại diện (luật sư hoặc các tổ chức hành nghề luật sư)

– Bên giao đại diện (doanh nghiệp).

Tổ chức, cá nhân trở thành chủ thể của hợp đồng đại diện phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ về năng lực hành vi dân sự, thương mại như chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh. Một bên chủ thể của hợp đồng bắt buộc phải là doanh nghiệp, như doanh nghiệp tư nhân, công ty… bên còn lại là các tổ chức hành nghề luật sư như văn phòng luật sư (do một luật sư thành lập và là chủ sở hữu), công ty luật (do ít nhất hai thành viên là đồng chủ sở hữu).

2.2 Về đối tượng

Đây là loại hợp đồng có tính chất “mở”, do đó, đối tượng của hợp đồng (là những công việc) phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp. Nhu cầu đó có thể là công việc cụ thể liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ, một luật sư làm đại diện cho doanh nghiệp tham gia phiên đấu giá hàng hóa hoặc có thể được ký kết mang tính thường xuyên theo thời hạn nhất định như đại diện cho công ty ký hợp đồng dự án. Tuy nhiên, bên cung cấp dịch vụ pháp lý cũng có quyền từ chối khi xét thấy việc làm đại diện cho doanh nghiệp xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức hay cá nhân khác.

2.3 Về hình thức

Thông thường các bên có thể thống nhất lựa chọn hình thức của hợp đồng cho phù hợp. Tuy nhiên, về cơ bản, hình thức của hợp đồng thường được thiết lập dưới hình thức văn bản. Việc thống nhất như vậy nhằm hạn chế tối đa vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn quyền, nghĩa vụ của các bên.

2.4 Về mục đích

Đây là loại hợp đồng song vụ, xác định quyền, nghĩa vụ của các bên. Đối với doanh nghiệp ,việc ký kết hợp đồng này chủ yếu nhằm hướng tới thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại, ngược lại đối với các tổ chức hành nghề luật sư thì chủ yếu là khoản tiền thù lao. Tuy nhiên, bên cạnh tiên thù lao thi vấn để tiền chi phí cũng đặt ra, nhất là trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng không thành công.

Cũng cẩn lưu ý rằng, dù là loại hợp đồng đại diện ngoài tố tụng cho doanh nghiệp nhưng có thể trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng này phát sinh mâu thuẫn về quyển, nghǐa vụ của các bên thì đây lại là một cơ sở liên quan đến quan hệ mới – quan hệ tố tụng, giữa các bên và với cơ quan tiến hành tố tụng.Mặt khác, để hạn chế rủi ro, các bên trong hợp đồng thường thỏa thuận về các giới hạn cho phép như giới hạn về thông tin, giới hạn về thẩm quyền hoặc giới hạn trong quan hệ với bên thứ ba.

3. Một số dịch vụ đại diện ngoài tố tụng cụ thể của luật sư chúng tôi

– Thay mặt quý khách hàng thực hiện công việc theo ủy quyền trong việc đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
– Thực hiện các thủ tục pháp lý tại cơ quan nhà nước;
– Đàm phán và thực hiện các giao dịch dân sự với đối tác;
– Đại diện trong việc đàm phán và giải quyết các tranh chấp hợp đồng;
– Đại diện tiến hành các thủ tục thương lượng, hòa giải, giải quyết các tranh chấp nội bộ liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp;
– Luật sư đại diện thực hiện bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp;
– Các hoạt động đại diện ngoài tố tụng khác của luật sư.

4. Hợp đồng đại diện ủy quyền trong tố tụng cho doanh nghiệp

Luật sư chúng tôi tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp
Luật sư chúng tôi tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có thể trực tiếp tham gia vào quan hệ xã hội hoặc có thể ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân thay mặt mình giao kết, thực hiện hợp đồng. Trong hợp đồng đại diện cho doanh nghiệp trên cơ sở ủy quyền, bên đại diện tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn (doanh nghiệp), người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án hoặc/và các yêu cầu về tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

5. Đặc điểm Hợp đồng đại diện trong tố tụng cho doanh nghiệp

Ngoài các đặc điểm tương đồng đối với hợp đồng đại diện cho doanh nghiệp ngoài tố tụng, hợp đồng đại diện trong tố tụng cho doanh nghiệp có các đặc điểm riêng biệt như sau:

5.1 Về đối tượng 

Đối tượng của hợp đồng là những công việc mà bên đại diện phải thực hiện theo sự thỏa thuận đối với bên giao đại diện. Công việc trong hợp đồng đại diện trong tố tụng có thể bao gồm toàn bộ hay được xác định theo từng giai đoạn thực hiện.

5.2 Về mục đích

Hợp đồng đại diện trong tố tụng là loại hợp đồng có tính chất đền bù hoặc không có đền bù tùy thuộc vào tính chất công việc thực hiện giữa hai bên và sự ràng buộc lợi ích.

Ngược lại, nếu hợp đồng không quy định thù lao, theo đó luật sư thực hiện công việc mang tính chất tương trợ, giúp đã thì hợp đồng này không có tính đền bù.

5.3 Về nội dung 

Trong hợp đồng đại diện trong tố tụng, bên đại diện đại diện cho khách hàng thực hiện các hành vi pháp lý trong phạm vi đại diện. Do đó, loại hợp đồng này thường xuyên xuất hiện hai mối quan hệ: mối quan hệ giữa luật sư với khách hàng và mối quan hệ giữa luật sư với các cơ quan tiến hành tố tụng (Tòa án, Viện kiểm sát, co quan điều tra,..). Vì vậy, nội dung hợp đồng cẩn quy định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quan hệ hợp đồng (thông qua các điều khoản tại hợp đồng chính hoặc phụ lục hợp đồng).

Nội dung cơ bản của hợp đồng đại diện trong tố tụng thể hiện thông qua các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng đại diện trong tố tụng là hợp đồng song vụ. Bên giao đại diện (khách hàng) có quyền:

– Yêu cầu bên đại diện thực hiện đúng phạm vi, nội dung được đại diện.

– Cung cấp các thông tin, tài liệu và/có thể gồm cả tài sản, phương tiện liên quan đến vụ việc cho bên dại diện. Việc cung cấp các tài liệu đó phải xác định tính chính xác, tính trung thực nếu không có thể là nguy cơ dẫn đến sự sai lệch trong định hướng giải quyết vụ việc. Hình thức cung cấp tài liệu có thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào điều kiện và sự thống nhất của hai bên.

– Chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của bên đại diện, có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả công việc và thanh toán tiền thù lao cho bên đại diện.

Trong thực tế, ngoài các điều khoản thông thường, hợp đồng sẽ có một số điều khoản khác nhằm bảo đảm hạn chế tối đa việc rò rỉ, phân tán và làm sai lệch thông tin ảnh hưởng tới quá trình giải quyết vụ việc, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các bên, nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong quan hệ hợp đồng.

  1. Dịch vụ luật sư đại diện tham gia trong tố tụng cho doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ thực hiện các việc của một dịch vụ luật sư đại diện tham gia tố tụng tại tòa án như sau:

– Nghiên cứu các quy định của pháp luật và tài liệu có liên quan tới công việc mà mình đại diện;

– Phân tích yêu cầu của khách hàng, đồng thời căn cứ vào tính hợp pháp, hợp lý của yêu cầu đó;

– Thu thập chứng cứ và thông tin có liên quan đến vụ việc;

– Lập phương án để thực hiện và thống nhất với khách hàng;

– Tiến hành xác lập, thực hiện giao dịch được ủy quyền, thường xuyên thông báo diễn tiến và đề xuất các ý kiến mới.

– Đề nghị mức bồi thường và các biện pháp bảo đảm bồi thường;

– Dịch vụ luật sư đại diện tham gia phiên toà; trình bày ý kiến, tranh luận tại phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;

– Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

– Kháng cáo bản án, quyết định của Toà án…

Vì vậy, khi gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc nghiên cứu các quy định của pháp luật, trong việc trình bày và tranh luận tại Tòa án, hãy nhanh chóng liên hệ với Luật sư Bình Dương, chúng tôi sẽ cử người đại diện để họ giúp đỡ quý vị, thay mặt quý vị tham dự tất cả các phiên lấy lời khai, phiên hòa giải hoặc phiên xét xử tại cấp sơ thẩm, phúc thẩm.
Dịch vụ soạn thảo đơn khởi kiện, hợp đồng online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây